Połączenie

Połączenie

Zarząd spółki INFODATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Podleśna 37, 01-673 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589525, o numerze NIP: 5993179193, o numerze REGON: 362724915, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 zł – wpłaconym w całości (dalej: „INFODATA S.A.” lub „Spółka Przejmująca”)

Działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 13 sierpnia 2018 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia INFODATA S.A. i 5L Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Podleśna 37, 01-673 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000463467, o numerze REGON 146686530, o numerze NIP 7010381757, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej: „5L Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem https://infodata.pl/polaczenie/.

 

Pliki do pobrania:
Plan połączenia